Ara
GENEL SEKRETERLİK

HAKKIMIZDA

17.12.2021 10:26

MİSYON

Nitelikli eğitim öğretim ve bilimsel araştırma imkanları sunan, toplumsal sorunlara duyarlı, değişime açık, ürettiği bilgi ve yetiştirdiği insan gücüyle tercih edilen,bölgenin kültürel, ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bir üniversite hüviyetine en kısa sürede kavuşabilmek için gereken her türlü imkanları seferber etmek.

 

VİZYON

Bölgesel Kalkınmanın lokomotifi olma yolunda üniversitemizin çalışmalarına katkıda bulunmak.

 

TEMEL DEĞERLER

Kurumsallaşmış kalite anlayışını benimsemek.

Tüm iç ve dış paydaşlarla işbirliği içinde hareket etmek.

Sürekli iyileştirmeyi benimsemek.

Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını benimsemek.

Kaynakları ekonomik, etkili ve verimli kullanmak.

Dijital çağa ayak uydurmak.

İnsan haklarına ve değerlerine saygı göstermek.


 

YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Genel Sekreterlik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre kurulmuş bir yönetim örgütüdür. Genel Sekreterliğin ana hatları ile görevleri;

Rektöre karşı sorumlu olarak çalışan Genel Sekreterlik, üniversiteyle ilgili her türlü destek hizmeti ile idari nitelikteki iş ve işlemleri yapmak.

Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasını sağlamak.

Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündeminin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak.

Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunda yapılacak oylamalara katılmaksızın Raportörlük yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve mevzuata uygun olarak muhafazasını sağlamak.

Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını ilgili birimlere iletmek.

Üniversite Senatosu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak, izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek.

Rektörlüğün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarını yürütmek.

İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu, Senato ve Rektör tarafından verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.

YÖK ve çeşitli kurumlardan posta, fax, KEP veya e-posta yoluyla gelen resmi yazı ve duyurulardan ilgili birimleri haberdar etmek, gelen ve giden resmi evrakların takip edilmesi, korunması ve mevzuata uygun şekilde muhafazasını sağlamak.

Üniversitemiz ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü toplum yararına program kapsamında, üniversitemizde çalışan beden işçilerinin özlük ve tahakkuk işlerini yürütmek.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinde genel olarak tanımlı iş akışlarının kontrolünü sağlamak ve doğabilecek sorunlara müdahale etmek Genel Sekreterliğin başlıca görevlerindendir.

Genel Sekreterlik ilgili kanunlarda tanımlanan görevlerini yine aynı mevzuat ile kurulmuş Daire Başkanlıkları, akademik ve diğer birimler aracılığıyla yerine getirir.

Hızlı Erişim